Zaznacz stronę

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO OBIADUJEMY.PL

Niniejszy regulamin określa  zasady dokonywania zakupów w serwisie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.obiadujemy.pl.

Sprzedającym jest Perpetuum Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie na ul. Energetycznej 9/117 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000522028, REGON 147387746, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można  uzyskać:

– pod numerem telefonu: +48 601 728 482, koszt połączenia za  minutę wg stawek operatora

-korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@obiadujemy.pl oraz marta@obiadujemy.pl, a także marta@martazych.pl

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba  fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z Serwisu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji  –  Usługi  wymienione i opisane na stronie internetowej Serwisu Internetowego.
 6. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta Serwisu Internetowego
 7. Umowa  Sprzedaży  – umowa sprzedaży Usług w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem  Serwisu Internetowego.
 8. Serwis Internetowy (Serwis) – serwis   internetowy dostępny pod adresem www.obiadujemy.pl ,za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj oraz typ Usługi zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Okres subskrypcji (abonamentowy) – okres przez jaki Klient będzie otrzymywał od Usługodawcy wybraną przez siebie i opłaconą Usługę
 11. Gwarancja pełnej satysfakcji  – okres 15 dni, w trakcie których Klient może zrezygnować z usługi bez podania powodu rezygnacji
 12. Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług Obiadujemy.pl w wybranym okresie
 13. Konto Klienta – strefa w Serwisie do indywidualnej obsługi przez Klienta
 14. Login – nazwa, którą Klient posługuje się, logując się na swoje Konto Klienta
 15. Hasło – unikalny ciąg znaków, który Klient wybiera samodzielnie i wpisuje przy logowaniu do Konta Klienta
 16. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,  zapewniający  przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za   pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa  zasady  korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.obiadujemy.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Serwis  internetowy www.obiadujemy.pl prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet.
 4. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (email) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: a) przeglądarka internetowa Google Chrome, Mozilla Firefox lub Internet Explorer. Oprócz tego, Klient musi mieć możliwość odczytywania plików w formie PDF (Portable Document File).
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.obiadujemy.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Usługa dostępna jest online, stąd niepotrzebna jest jej wysyłka.
 2. Usługi świadczone w serwisie, o których mowa w regulaminie, to: a) usługa abonamentowa oraz b) usługa jednorazowa
 3. Usługa abonamentowa to okres (30, 90 lub 180 dni), w trakcie którego Klient otrzymuje od serwisu każdego nowego tygodnia (określonego dnia: sobota) zbiór 7 przepisów na 7 kolejnych dni wraz z listą zakupów na cały tydzień.
 4. Usługa jednorazowa to 3 zestawy przepisów okolicznościowych (w każdym zestawie znajduje się 4-5 przepisów).
 5. Do każdej Usługi abonamentowej, Klient dodatkowo otrzymuje 15-dniową gwarancję pełnej satysfakcji, co oznacza, że do 15 dni od zakupienia abonamentu, może zrezygnować z usługi bez podawania przyczyny rezygnacji. Cała kwota zapłacona przez Klienta za abonament zostaje mu zwrócona.  
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen usługi – w przypadku wszelkich promocji i wyprzedaży.
 7. Zamówienia  Usługi są przyjmowane przez stronę internetową.
 8. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 9. Klient podczas zakupu wybiera okres abonamentu, w trakcie którego będzie otrzymywał zakupioną Usługę od Sprzedającego. Okres ten to 3 miesiące, 6 lub 12 miesięcy. Jest to też czas obowiązywania Umowy między Usługodawcą a Klientem. W okresie trwania abonamentu, Klient będzie mógł pobierać ze swojego Konta Klienta wybrane przez siebie menu i zmieniać ustawienia konta.
 10. Korzystanie z Konta Klienta oznacza możliwość pobierania przez Klienta, po zalogowaniu, czyli podaniu Loginu i Hasła, przepisów oraz listy zakupów zamieszczonych na Koncie Klienta.
 11. Przepisy wraz z listą zakupów umieszczane są na stronie raz w tygodniu zawsze tego samego dnia (sobota) i dostępne dla każdego Klienta przez okres 2 tygodni. Jest to gwarancja, że przez cały okres trwania abonamentu, przepisy nie będą się powtarzać i każdego tygodnia, Klient będzie miał dostęp do nowych przepisów. Przepisy, które znajdują się na Koncie Klienta, Klient może pobierać i zapisywać na swoim komputerze.
 12. W przypadku zakupu Przepisów Okolicznościowych, Klient po dokonaniu wpłaty, otrzymuje jednorazową Usługę od Sprzedającego (na swoim Koncie Klient ma podgląd do wybranego menu przez kolejne 2 tygodnie).
 13. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dane niezbędne do dokonania płatności elektronicznej.
 14. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem, jeśli będzie miał taką możliwość (tzn. Klient podał prawidłowy numer telefonu lub adres e-mail). Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 15. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Zgoda, o której mowa, nie wyłącza prawa Klienta lub Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. Aby otrzymać fakturę VAT, Klient w trakcie zakupu, w polu „Dodatkowe informacje”, wpisuje informację o woli otrzymania faktury oraz podaje dane niezbędne do wystawienia faktury. Jeśli w trakcie zamówienia, Klient zapomni umieścić informację o fakturze, może przesłać e-mail na adres info@obiadujemy.pl i zaznaczyć, że taką fakturę VAT chce otrzymać.
 16. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Serwisu Internetowego Sprzedającego, w celu ich przetwarzania w związku z realizacja Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 17. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź  serwisu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 18. Zamówienie zostaje zrealizowane z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub za pomocą konta PayPal (dostępne wkrótce).
 19. Klient w trakcie składania zamówienia przekazuje Serwisowi swój adres e-mail i tym samym wyraża zgodę na umieszczenie go na liście mailingowej  i otrzymywanie wiadomości od Serwisu.
 20. Klient ma prawo do zmiany rodzaju Usługi (tu: rodzaju wybranego menu) przez cały okres subskrypcji dowolną liczbę razy, bez podawania przyczyny zmiany.

§ 4 Płatności

 1. Płatność za zamówioną usługę może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Transferuj.pl (karty płatnicze, bezpośredni przelew) lub przelewem na konto bankowe Sprzedającego.

§ 5 Prawa autorskie i warunki korzystania z Panelu Klienta

 1. Wszystkie przepisy, listy zakupów, zdjęcia oraz teksty znajdujące się na stronach Serwisu, są objęte prawem autorskim. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie tych treści jest zabronione.
 2. Klient, który opłacił abonament, wybiera swój unikalny Login i Hasło do Konta Klienta. Wybrany przez Klienta Login i Hasło mogą być wykorzystywane jedynie przez jedno gospodarstwo domowe.
 3. Przekazywanie Loginu i Hasła oraz przepisów wraz z listami zakupów osobom trzecim jest zabronione.
 4. Przekazanie Loginu i Hasła osobie trzeciej, daje Serwisowi prawo do zablokowania Konta Klienta, który ten Login i to Hasło udostępnił i zatrzymania opłaty za usługę do tej pory wykonaną.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia zawarcia usługi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (e-mail z informacją o rezygnacji) przed jego upływem na adres e-mailowy Usługodawcy.
 2. Usługodawca może uwzględnić odstąpienie od umowy w terminie dłuższym niż wskazanym w pkt. 1, nie dłuższym niż do 15 dnia od świadczenia usługi. 
 3. W przypadku odstąpienia umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Usługodawca zwraca pobraną należność za usługę Klientowi. Klient może natomiast zatrzymać przekazaną usługę.

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów serwisu internetowego, w związku z nabywaniem usług, jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim bez uprzednio wyrażonej zgody Klienta (akceptacja Polityki Prywatności).
 3. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 8 Zmiana Regulaminu

 1. Klienci, którzy skorzystali z usług serwisu, zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, nabywanie usług w Serwisie nie jest możliwe.
 3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną  przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu  i w związku z  wykonywaniem zawartych umów między Serwisem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według  przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.)
 3. Klient oświadcza, że przed przygotowaniem dań z przepisów bezglutenowych, upewnił się, że poszczególne produkty, które wykorzystuje do przygotowania potrawy, nie zawierają glutenu.

Polityka Prywatności

Serwis Obiadujemy.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta Serwisu obiadujemy.pl i użytkownika serwisu oraz publikacji należących do Serwisu obiadujemy.pl (np. bezpłatnych e-booków, przepisów, itp.) obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Serwis obiadujemy.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swojego serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać Serwisu obiadujemy.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Serwis obiadujemy.pl.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Serwisu obiadujemy.pl, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych materiałów

Pobieranie elektronicznych i bezpłatnych materiałów należących do Serwisu obiadujemy.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do naszej listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu użytkownikowi materiał, którym jest zainteresowany. Imię pozwala Serwisowi obiadujemy.pl zwracać się do użytkowników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Serwis obiadujemy.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

Serwis obiadujemy.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Serwis obiadujemy.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, materiałów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Serwisu obiadujemy.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Serwisu obiadujemy.pl.

Informacje komercyjne są filtrowane; ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w Serwisie obiadujemy.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis obiadujemy.pl nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie w Serwisie obiadujemy.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i materiałów nieobsługiwanych przez Serwis obiadujemy.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Serwis obiadujemy.pl wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisie i materiałach należących do Serwisu obiadujemy.pl.

 

Pin It on Pinterest